การใช้ IBM SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (พ.ศ.2559)

หน้าปก คำนำ สารบัญ
บทที่1 บทนำ 
ความหมายของสถิติ
ประเภทของสถิติ
ระดับการวัด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ชนิดของตัวแปร
สมมติฐาน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
การเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
การพิจารณาความมีนัยสำคัญทางสถิติ
การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
การใช้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows
การนิยามตัวแปร
การบันทึกแฟ้มข้อมูล
การเปิดแฟ้มข้อมูล
การกำหนดคุณลักษณะของตัวแปร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การปิดโปรแกรม
บทที่ 2 การแจกแจงความถี่และสถิติพื้นฐาน
การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน
การหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
การหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มย่อย
การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง
บทที่ 3 การจัดกระทำกับข้อมูล
การแปลงค่าข้อมูล
การเลือกข้อมูล
การเพิ่มลดข้อมูล
การรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลชนิดอื่น
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : t-test
การวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับประชากร
หรือค่าคงที่ในทฤษฎี
การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน
การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
บทที่ 6 การคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
สหสัมพันธ์แยกส่วน
บทที่ 7 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาอำนาจจำแนกโดยใช้ t-test
ความเชื่อมั่น
การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
การทดสอบนัยสำคัญ
วิธีการคัดเลือกตัวแปร
การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Blockwise Selection
บทที่ 10 การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์
กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
บทที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
บทที่ 12 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นบางประการของสถิติ
คะแนนจะต้องมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน
บทที่ 13 การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
รูปแบบสุ่มสมบูรณ์
รูปแบบกลุ่มสุ่ม
รูปแบบแฟคทอเรียล
Nested Design
รูปแบบจัตุรัสลาติน
Split-Plot Design
รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated Measure Design)
บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท
บรรณานุกรม

Last modified: Sunday, 7 January 2018, 9:48 PM