การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (พ.ศ.2548)

(อัดสำเนาครั้งแรก เดือนสิงหาคม 2541. 238 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2542. 257 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 3 กันยายน 2543. 315 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 4 สิงหาคม 2544. 352 หน้า)

ปรับปรุงครั้งที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548. 274 หน้า

หน้าปก คำนำ สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ 
1. ความหมายของสถิติ 
2. ประเภทของสถิติ 
3. ระดับการวัด 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5. ตัวแปร 
6. ชนิดของตัวแปร 
7. สมมติฐาน 
8. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
9. การเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. การพิจารณาความมีนัยสำคัญทางสถิติ 
11. แฟ้มที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
12. การใช้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS 10.0 for Windows 
13. การนิยามตัวแปร 
14. การบันทึกแฟ้มข้อมูล 
15. การเปิดแฟ้มข้อมูล 
16. การวิเคราะห์ข้อมูล 
17. การปิดโปรแกรม
บทที่ 2 การแจกแจงความถี่สถิติพื้นฐาน 
1. การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน 
2. การหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
3. การหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มย่อย 
4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง
บทที่ 3 การจัดกระทำกับข้อมูล 
1 การแปลงค่าข้อมูล 
2 การเลือกข้อมูล 
3 การเพิ่มลดข้อมูล 
4 การรับข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลชนิดอื่น
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : t-test 
1. การวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับประชากร หรือค่าคงที่ในทฤษฎี 
2. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 
3. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
บทที่ 6 การคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์ 
1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
2. สหสัมพันธ์แยกส่วน
บทที่ 7 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
1. การหาอำนาจจำแนกโดยใช้ t-test 
2. ความเชื่อมั่น 
3. การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
4. การวิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบ (p, r, delta) 
5. การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย (p, r)
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
1. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
3. การทดสอบนัยสำคัญ 
4. วิธีการคัดเลือกตัวแปร 
5. SPSS for Windows 
6. การคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี Blockwise Selection
บทที่ 10 การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ 
1. กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว 
2. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 
3. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
4. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 
5. การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
บทที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
บทที่ 12 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นบางประการของสถิติ 
1. คะแนนจะต้องมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
2. ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน 
3. ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน
บทที่ 13 การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
1. รูปแบบสุ่มสมบูรณ์ 
2. รูปแบบกลุ่มสุ่ม 
3. รูปแบบแฟคทอเรียล 
4. Nested Design 
5. รูปแบบจัตุรัสลาติน 
6. Split-Plot Design 
7. รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
8.รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated Measure Design)
บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท
บทที่ 15 การจัดกระทำกับตาราง Output ใน SPSS 10.0 for Windows 
1. การเลือกรูปแบบตาราง 
2. การสลับแถวและสดมภ์ 
3. การตัดสดมภ์ที่ไม่ต้องการออก 
4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะตาราง 
5. การจัดตำแหน่งของค่าในตาราง 
6. การกำหนดแบบอักษรให้กราฟ 
7. การนำตารางผลการวิเคราะห์ไปใส่ในเอกสาร MS Word
บทที่ 16 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนำเข้าที่อยู่ในรูปของเมตริก
บรรณานุกรม

เคล็ดไม่ลับกับ SPSS for Windows
การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel
การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows
ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 7 มกราคม 2018, 11:34PM