ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ

หน้าปก คำนำ สารบัญ
บทที่ 1 หลักการวัดผลการศึกษา 
องค์ประกอบของการศึกษา 
ความหมายของการวัด การทดสอบและการประเมินผล 
ลักษณะของการวัดผลการศึกษา 
ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
ระดับของผลการวัด 
หน้าที่ของการวัดผลการศึกษา 
ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา 
คำถามท้ายบท
บทที่ 2 สถิติพื้นฐานทางการวัดและการทดสอบ ตาราง 2.4 
ความหมายของสถิติ 
ประเภทของสถิติ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย 
คะแนนมาตรฐาน 
การวัดความสัมพันธ์ 
การแจกแจงของคะแนนรูปแบบต่าง ๆ 
คำถามท้ายบท
บทที่ 3 ทฤษฎีคะแนนจริง 
ทฤษฎีคะแนนจริง 
ความคลาดเคลื่อนในการวัด 
ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีคะแนนจริงมาตรฐานเดิม 
สรุปทฤษฎีคะแนนจริงมาตรฐานเดิม 
คำถามท้ายบท
บทที่ 4 ความเชื่อมั่น 
นิยามสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
การประมาณค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการสอบซ้ำ 
การประมาณค่าความเชื่อมั่นด้วยการใช้แบบทดสอบคู่ขนานและแบบทดสอบทางเลือก 
การประมาณค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาความสอดคล้องภายใน : แบบแบ่งครึ่ง 
ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน : กรณีทั่วไป 
สูตรสเปียร์แมนบราวน์ : กรณีทั่วไป 
เปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าความเชื่อมั่น 
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ 
อิทธิพลที่มีต่อความเชื่อมั่น 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 
คำถามท้ายบท
บทที่ 5 ความเที่ยงตรง 
นิยามความเที่ยงตรง 
ประเภทความเที่ยงตรง 
กระบวนการหาความเที่ยงตรง 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเที่ยงตรง 
คำถามท้ายบท
บทที่ 6 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
แนวคิดของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
การปรับแก้ความเที่ยงตรง 
คำถามท้ายบท
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
การวิเคราะห์ข้อสอบ 
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม 
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
คำถามท้ายบท
บทที่ 9 การเทียบคะแนน 
การเทียบคะแนน 
นิยามการเทียบคะแนน 
เงื่อนไขของการเทียบคะแนน 
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการเทียบคะแนน 
การเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงรูปแบบ A 
การเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงรูปแบบ B 
การเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงรูปแบบ C 
การเทียบคะแนนแบบอีควิเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
การเลือกใช้วิธีการเทียบคะแนน 
คำถามท้ายบท
บทที่ 10 การแปลความหมายคะแนน 
คะแนน 
ความหมายของคะแนน 
คะแนนมาตรฐาน 
เกณฑ์ปกติ (NORM) 
ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์ปกติ 
การตัดเกรด 
คำถามท้ายบท
บรรณานุกรมLast modified: Sunday, 7 January 2018, 9:05 PM