รวมบทความ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด

คติพจน์ คำคม เกี่ยวกับการสอน

การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์(วิทยานิพนธ์)

การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ

การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์

การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย

การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย

การวิเคราะห์อำนาจจำแนก

การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ

แนวคิดในการพัฒนามนุษย์

เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ไขปัญหาเกี่ยวกับสถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนขอบเขตการศึกษา 11


แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 7 มกราคม 2018, 8:44PM