การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

วิจัยคืออะไร

วิจัยและสถิติ

จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

ธรรมชาติของการวิจัย

ลำดับขั้นในการวิจัย

ประโยชน์ของการวิจัย

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย

ความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการวิจัย

พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์

ประเภทของการวิจัย

แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย

แหล่งของปัญหาสำหรับการวิจัย

การตั้งชื่อเรื่องวิจัย

ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาสำหรับการวิจัย

การเขียนคำจำกัดความของปัญหา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรและชนิดของตัวแปร

สมมติฐาน : ความหมายและประเภท

การสุ่มตัวอย่าง

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

การวิจัยเชิงบรรยาย

การวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลอง


สถิติ : ความหมายและประเภท

มาตราการวัด

ระดับนัยสำคัญ

Stem and Leaf

Boxplots

Scatter Plots

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

โมเมนท์รอบค่าเฉลี่ย ความเบ้ และความโด่ง

การแจกแจงรูปแบบต่าง ๆ

การวัดการกระจาย

การเลือกการวัดการกระจายที่เหมาะสมกับข้อมูล

Type I Error, Type II Error และอำนาจการทดสอบ

เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile)

คะแนนมาตรฐาน (z score)

ค่าผิดปกติ (Outliers)

แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย

การแจกแจงปกติ (The Normal Curve)

ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (The Central Limit Theorem)

การแปลงฟิชเชอร์ z และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าสหสัมพันธ์

การแจกแจง t (Student's t Distribution)

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม

การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน 2 กลุ่ม

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples)

การวิเคราะห์ t-test เหมือนกับการวิเคราะห์ regression

การวิเคราะห์ ANOVA เหมือนกับการวิเคราะห์ regression

การวัดความสัมพันธ์ : Pearson's Sample Correlation Coefficient

การแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การอธิบาย (Coefficient of Determination)

สหสัมพันธ์แยกส่วน (Partial Correlation)

สหสัมพันธ์ปรับแก้

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน (The Spearman Rank Difference Method)

ดัชนีการกระจายของข้อมูลนามบัญญัติ (Index of Dispersion : D)

อัตราส่วนออด (Odds Ratio)

สหสัมพันธ์อีต้า (ETA Correlation)

ไคสแควร์

ชนิดของ Residual ในการวิเคราะห์การถดถอย

Distances Statistics ในการวิเคราะห์การถดถอย

การแจกแจงปกติของตัวแปรหลายตัว (The Multivariate Normal Distribution)

Hotelling's T2

ตัวแปรดัมมี่

การทดสอบช่วงห่างระหว่างกลุ่ม

Collinearity

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel) ด้วยโปรแกรม HLM 4.01

แนะนำการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท (MANOVA and Discriminant Analysis)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งตัวประกอบ

การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Procedures)

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายองค์ประกอบ

ความเหมือนของการทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับการวิเคราะห์การถดถอย

การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น

การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Microsoft Excel

แนวทางในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 8 มกราคม 2018, 9:50PM