การวัดผลการศึกษา

การวัดผลและประเมินผล : ความหมายและประเภท

สอบวัดกันไปทำไม

Bloom's Taxonomy

ความแตกต่างระหว่าง Performance และ Authentic Assessment

การวิเคราะห์ข้อสอบ

ดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน : RAI

ดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน : KAPPA

การวิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (Validity and Reliability)

ดัชนีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อสอบ

การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบ

ความคลาดเคลื่อนในการวัด

ความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่าง

อิทธิพลที่มีต่อความเชื่อมั่น

เมตริกซ์หลายคุณลักษณะหลายวิธี (The Multitrait Multimethod Matrices)

ระดับความคู่ขนานของแบบทดสอบ

การวิเคราะห์ความลำเอียงด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SIBTEST

ทฤษฎีคะแนนจริง

การประมาณค่าความเชื่อมั่นตามทฤษฎีคะแนนจริงมาตรฐานเดิม

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การพิสูจน์สูตรความเชื่อมั่น

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด

การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทำไมค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นถึงติดลบ

การเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน

การปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม

ทฤษฎีการตอบข้อสอบหลายมิติ

รูปแบบข้อสอบเลือกตอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Item Analysis

การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Evana

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา : IRT-BAY

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 8 มกราคม 2018, 9:43PM