ตารางสถิติ

ตารางการแจกแจงปกติ
ตารางการแจกแจง F
ตารางการแจกแจง t
ตารางการแจกแจง Chi-Square
ตารางแปลงค่า r เป็น Fisher's Z
ตารางระดับนัยสำคัญของสหสัมพันธ์ Spearman-Rank Coefficient
ตารางระดับนัยสำคัญของสหสัมพันธ์ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
ตารางเลขสุ่ม
ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ R. V. Krejcie และ D. W. Morgan
ตารางค่าวิกฤติของสหสัมพันธ์พหุคูณ
Coefficient of orthogonal polynomials for equally spaced intervals
ค่าวิกฤติของ D ในสถิติ Kolmogorov-Smirnov One-sample test
ค่าวิกฤติของ T ในการวิเคราะห์ Kendall rank-order correlation coefficient
ค่าวิกฤติของ Txy.z สำหรับการวิเคราะห์ Kendall partial rank-order correlation coefficient
ค่าวิกฤติของสถิติ Kendall coefficient of concordance W
Critical values of g1 and g2 for Fisher's cumulant test
Critical values for the Dixon test of outliers
Critical values of the Studentized range for multiple comparison
Critical values of K for the Link-Wallace test
Critical values for the Dunnett test
Critical values of M for the Bartlett test
Critical values for the Hartley test (right-sided)
Critical values of w/s for the normality test
Critical values for the Cochran test for variance outliers
Critical values of T for the sign test
Critical values of r for the sign test
Critical values of T for the signed rank test for pair differences
Critical values of U for the Wilcoxon inversion test
Critical values of the smallest rank sum for the Wilcoxon-Mann-Whitney test
The Kruskal-Wallis test
Critical values for the rank sum difference test (two-sided)
Critical values for the rank sum maximum test
Critical values for the Steel test
Mardia-Watson-Wheeler test
Maximum likelihood estimate k for given R in the Von Mises care
Watson's Un2 test
Watson's two-sample U2 test
Modified Rayleigh test (V test)
Coefficient of orthogonal polynomial for equally spaced intervals
Sample Size Needed for Three, Four, Five and Six-Group MANOVA for Power = .70, .80 and .90 at .05 and .01 Significance
Critical Values for Bryant-Paulson Procedure
ตารางแปลงคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็นคะแนนทีปกติ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 14 มกราคม 2018, 12:19PM