รวมบทความ

มาตราการวัด โดย สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ

ตัวแปรสำหรับการวิจัย โดย รศ.นิภา ศรีไพโรจน์

การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต โดย อภิรดี ประดิษฐ์สุวรรณ และ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์

วิจารณ์รายงานธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาที่เสนอโดย รศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย และ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ โดย ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์

การพัฒนาวิธีการตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย สิริรัตน์ วิภาสศิลป์

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน โดย ทรงศรี ตุ่นทอง

ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนในการทำงานวิจัยทางการศึกษา โดย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎเทพสตรี โดย ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่

หลักการประเมินและการตัดสินใจ โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

เทคนิคการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

แนวทางการใช้การสนทนากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพสำหรับการวิจัยในสถานศึกษาและชุมชน โดย รศ.ดร.ปราณี โพธิสุข

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยระบบควบคุมภายใน โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองของชุมชนป่าพะยอม โดย ผศ.นรา บูรณรัช และคณะ

การพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนด้วยกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย กรณีศึกษา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ และคณะ

การคิดอภิมานและความรู้สึกในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ

ระบบการวัดและประเมินผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของไทย โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

นักวัดผล VS นักประเมิน โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

การประเมินโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบริบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย เมธี ดิสวัสดิ์

ข้อสอบเลือกตอบแบบถูกผิด (Multiple True-False : MTF) โดย รศ.อังคณา สายยศ

นิยามค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ โดย ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์

สูตรการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ โดย ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์

การวัดการปฏิบัติงาน โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือประเมินการวัดการปฏิบัติ โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดย รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

Symmetric and Asymmetric Measures of Association โดย สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ

แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดย รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส

การสร้างแผนที่ตัวแปรเชิงทฤษฎี : แนวทางการสร้างโมเดลความคิดในระบบการประเมินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดย วีรภัทร์ สุขศิริ

Last modified: Monday, 8 January 2018, 10:22 PM